Všeobecné podmínky soutěže

Aby vše bylo průhledné a předcházeli jsme různým dohadům, sepsali jsme pravidla soutěže.

Obsah

 1. Základní ustanovení a vymezení pojmů
 2. Přihlášení do soutěže
 3. Povinnosti Sportovního klubu
  1. Propagace Pořadatele
  2. Pořízení multimediálního záznamu
  3. Využívání dresů
 4. Termín a místo konání Soutěže
 5. Průběh Soutěže
  1. Soutěžní kolo
  2. Hlasování
  3. Vyhlášení vítěze soutěžního kola
  4. Ostatní ustanovení průběhu soutěže
 6. Předání výhry
 7. Osobní údaje
 8. Závěrečná ustanovení

Smluvní podmínky – Soutěž o dresy

1. Základní ustanovení a vymezení pojmů

„Pořadatel“ soutěže je společnost WEDOS Internet, a.s., IČ 28115708, se sídlem Masarykova 1230, Hluboká nad Vltavou, 373 41, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddíle B, vložce 1886.

„Přihlasitel“ může být pouze fyzická osoba starší 18-ti let způsobilá k právním úkonům či právnická osoba provozující nebo spravující Sportovní klub. Za právnickou osobu může být Přihlasitelem pouze fyzická osoba oprávněná Sportovní klub zastupovat a jeho jménem jednat vč. oprávnění k přihlášení tohoto klubu do Soutěže. Tato osoba je zodpovědná za to, že Sportovní klub splní všechny požadavky pro účast v soutěži.

„Sportovní klub“ je právnická osoba, kterou reprezentuje Přihlasitel a má svolení za ní jednat.

„Soutěž“ probíhá na stránkách Pořadatele

„Zákazník“ je fyzická anebo právnická osoba, která je řádně registrována v systému Pořadatele na adrese https://client.wedos.com a splňuje obchodní podmínky Pořadatele.

„Dres“ je sportovní dres s logem Pořadatele, který dodá vítězi Soutěže Dodavatel dresů. Jedná se o sportovní oděv určený pro konkrétní sportovní aktivitu. A to pro fotbal 15 dresů + 1 brankářský dres (3 díly), hokej 20 hráčů (triko s dlouhým rukávem), floorbal 15 dresů (svršek), volejbal 12 dresů (2 díly), nohejbal 6 dresů (2 díly), házená 15 dresů (2 díly). Přihlasitel si může, pokud to bude technicky možné, u Dodavatele dresů dres upravit na vlastní náklady (například přidat čísla, jména či další nápisy). Tyto úpravy však nesmí nijak omezit anebo zasahovat do loga Pořadatele. Zároveň nesmí jakkoliv znevažovat dobré jméno Pořadatele. Nepřípustné je také umístit na tyto dresy jinou reklamu. Při jakýchkoliv pochybách musí Přihlasitel kontaktovat Pořadatele.

„Dodavatel dresů“ je společnost RADANSPORT s.r.o., IČ 26098806, se sídlem Vrbenská 6, České Budějovice 370 31, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, v oddíle C, vložka 13871.

2. Přihlášení do soutěže

Přihlasitel musí potvrdit přihlášení Sportovního klubu do Soutěže prostřednictvím e-mailu z autorizované e-mailové adresy. Za autorizovanou e-mailovou adresu Sportovního klubu se považuje e-mailová adresa uvedená jako kontaktní (ve vztahu ke Sportovnímu klubu) ve veřejně dostupných online databázích. E-mail musí obsahovat všechny potřebné náležitosti (jméno fyzické osoby, která za Sportovní klub jedná, telefonní a e-mailové spojení, adresu Sportovního klubu, identifikační číslo a sportovní odvětví ve kterém Sportovní klub působí). „Přihlasitel“ nemůže být osoba, které je ve vztahu k Pořadateli v pracovním či jiném obdobném poměru a příbuzní těchto osob. V případě pochybností musí Přihlasitel kontaktovat Pořadatele a získat souhlas s účastí v Soutěži. Pořadatel není povinen informovat Přihlasitele o zařazení do Soutěže.

3. Povinnosti Sportovního klubu

3.1 Propagace Pořadatele

Sportovní klub, který se Soutěže účastní, není povinen propagovat Pořadatele v průběhu soutěže. Po skončení soutěže, v případě že od Dodavatele dresů obdrží dresy s logem Pořadatele, však tuto skutečnost musí vhodným způsobem oznámit na svých stránkách, profilech na sociálních sítích a vyrozumět o podmínkách užívání dresů s logem Pořadatele všechny osoby zapojené do chodu Sportovního klubu.

3.2 Pořízení multimediálního záznamu

Po obdržení dresů od Dodavatele dresů je Přihlasitel povinen pořídit multimediální záznam aktivních sportovců Sportovního klubu v dresech s logem Pořadatele. Multimediální záznam může být formou fotografie o rozlišení alespoň 5 Mpx anebo videozáznam v HD kvalitě. Multimediální záznam musí být v dostatečné kvalitě, aby na něm byli vidět sportovci, logo Pořadatele na dresech a vhodné prostředí (například hřiště, sportovní areál, budovy anebo krajina charakterizující oblast, kde sportovní klub vyvíjí svou sportovní aktivitu).

Přihlasitel zároveň musí mít platný souhlas všech zúčastněných osob na multimediálním záznamu s jejich záznamem. Pořadatel si rovněž vyhrazuje právo požadovat po Přihlasiteli nový multimediální záznam, pokud se zaslaným nebude spokojený.

Přihlasitel musí zaslat multimediální záznam nejpozději do 14 dnů od obdržení dresů od Dodavatele dresů. V případě, že to není možné (například multimediální záznam není možné pořídit z důvodu, že sportovní klub má hráče na prázdninách), informuje o tom neprodleně Pořadatele a domluví náhradní termín.

3.3 Využívání dresů

Sportovní klub je povinen dresy s logem Pořadatele používattak, aby byla zachována důstojnost Pořadatele a nedošlo k poškození jeho dobrého jména.

Sportovní klub je povinen používat dresy s logem Pořadatele na všech zápasech, kde je přítomná veřejnost, pokud to umožňují pravidla sportovního utkání a zároveň to není v rozporu s pravidlem o poškozování dobrého jména (například logo Pořadatele je poškozeno, dres je v nedůstojném stavu).

V případě, že Sportovní klub pořizuje multimediální záznam (například se fotí) je povinen mít na sobě dresy s logem Pořadatele, za předpokladu, že je dres ve stavu, kdy je zachována důstojnost Pořadatele.

4. Termín a místo konání Soutěže

Soutěž probíhá ve dnech od 29. 5. 2016 do 31. 12. 2016 (pokud nebude Pořadatelem určen jiný termín ukončení Soutěže). Soutěž bude probíhat na internetových stránkách https://dresy.wedos.com/. Výhry budou vždy předem určeny pro každé soutěžní kolo a počet výher může být upraven Pořadatelem v průběhu Soutěže a to vždy před zahájením soutěžního kola.

5. Průběh Soutěže

5.1 Soutěžní kolo

Soutěž bude rozdělena na soutěžní kola, jejichž délku vždy předem určí Pořadatel. V každém soutěžním kole bude vybrán na základě hlasování Zákazníků minimálně jeden Soutěžní klub, který splní všechny podmínky Soutěže a zároveň v daném kole získá nejvíce hlasů. Pořadatel si vyhrazuje právo v případě pochybností soutěžní kolo zrušit.

5.2 Hlasování

Hlasování v soutěžních kolech bude probíhat pouze na webových stránkách Pořadatele. Zákazník může hlasovat pouze pro Soutěžní klub, který je řádně přihlášen Přihlašovatelem a splňuje podmínky soutěže. Zákazník může hlasovat jen jedenkrát za soutěžní kolo a pouze prostřednictvím webových stránek Pořadatele. Pro platný hlas musí být zákazník řádně přihlášen k zákaznické administraci https://client.wedos.com. Jakmile jednou dá zákazník hlas soutěžnímu klubu, v daném soutěžním kole už nemůže své rozhodnutí změnit.

Hlas zákazníka, který má u Pořadatele aktivní službu, se počítá za hlasy dva.

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě jakýchkoliv pochybností hlas zákazníka zrušit.

5.3 Vyhlášení vítěze soutěžního kola

Pořadatel vyhlásí vítěze soutěžního kola na základě počtu hlasů nejpozději do 7 pracovních dnů. V případě pochybností si Pořadatel vyhrazuje právo tuto dobu prodloužit. Název vítězného sportovního klubu bude oznámen na stránkách Pořadatele a profilech Pořadatele na sociálních sítích.

V případě, že má v soutěžním kole více sportovních klubů stejný počet hlasů s nárokem na dres, rozhodne o vítězi pořadatel losem.

5.4 Ostatní ustanovení průběhu soutěže

Sportovní klub, který v soutěžním kole vyhraje a získá Dresy , se dalšího hlasování už účastnit nemůže.

Každý sportovní klub může vyhrát jen jednu sadu dresů. Kluby, které zaštiťují více sportů, mohou být přihlášené do soutěže pro každý sport zvlášť. O této skutečnosti je však nutné pořadatele před každým soutěžním kolem informovat. V takovém případě Pořadatel rozhodne o tom, zda-li je možná účast sportovního klubu i v dalším soutěžním kole.

Pořadatel není povinen oznámit přesný počet hlasů v průběhu soutěžního kola či soutěže.

6. Předání výhry

V případě, že Sportovní klub získá nárok na Dres, bude zaslán e-mailový kontakt na Přihlašovatele Dodavateli dresů. Následně Dodavatel dresů přes tento e-mailový kontakt kontaktuje Přihlašovatele a zašle mu detailní instrukce.

Pořadatel neručí za aktuální stav zásob Dodavatele dresů ani za problémy, které mohou být způsobeny při výrobě a distribuci dresů. Dodání a případné úpravy dresů podle požadavků Přihlašovatele má na starosti Dodavatel dresů.

7. Osobní údaje

Pořadatel Soutěže těmito pravidly informuje účastníky (Přihlašovatel a Sportovní klub), že osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a kontaktních údajů (zj. adresa, telefonní číslo, e-mail) budou spravovány a zpracovány Pořadatelem v elektronické formě pro účely této Soutěže v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastí v Soutěži je účastníkem dán souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů, přičemž tyto údaje poskytuje Pořadateli dobrovolně, bezplatně a na dobu neurčitou. Účastník souhlasí také s tím, aby v případě výhry dresu byly jeho jméno, příjmení a název obce/města (nikoliv celá adresa) spolu s multimediálními záznamy, zveřejněny na webových stránkách Pořadatele v rámci vyhlášení a zpřístupnění výsledků Soutěže, a to na dobu neurčitou i po skončení Soutěže. Tyto údaje a multimediální záznam mohou být Pořadatelem Soutěže využity k marketingovým a propagačním účelům kdykoliv v budoucnu, a to i v tištěné podobě.

Účastník souhlasí s tím, že Pořadatel může shromažďovat a zpracovávat jeho osobní údaje. Pořadatel čestně prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Účastník dále uděluje Pořadateli souhlas k užívání osobních údajů v marketingových a propagačních materiálech, seznamech účastníků, finančních výkazech apod.

Účastník má právo na přístup k osobním údajům, které poskytl Pořadateli při registraci a k jejich opravě, stejně jako další práva stanovená v § 11, 12 a 21 zákona č. 121/2000 Sb., zejména na blokování, provádění oprav, doplňování nebo likvidaci osobních údajů a případně i na satisfakci, dojde-li při zpracování osobních údajů k rozporu s ochranou soukromí nebo osobního života účastníka. Účastník má rovněž právo svůj souhlas se zpracováním údajů písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele, čímž bude vyloučen z další účasti na Soutěži. Jestliže mu již byla přiznána výhra, která mu do doby odvolání souhlasu ještě nebyla doručena nebo předána, ztrácí na ni nárok.

Pořadatel si také vyhrazuje právo předat e-mailový a případně telefonický kontakt Přihlašovatele Dodavateli dresů.

8. Závěrečná ustanovení

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv Soutěž zrušit nebo podmínky této Soutěže upravit. V případě jakýchkoliv změn podmínek nebo zrušení Soutěže budou všichni účastníci vyrozuměni na této stránce. Změny v podmínkách budou zaznamenány tak, aby bylo zřejmé k jaké změně (a případně kdy) došlo.